Arid Parks

 • Crimsonbreasted Shrike (Rooibors Laksmam)
Kalahari tented camp 
Edrich Krantz
25/06/2005

  Crimsonbreasted...

  1448 views

 • Kalahari sunset
photo Edrich Krantz
26/06/2005

  Kalahari sunset...

  1524 views

 • Gemsbok between Bitterpan and Mata mata
photo Edrich Krantz
28/06/2005

  Gemsbok between...

  1371 views

 • Springbok near Craig Lockhardt waterhole
photo Edrich Krantz
28/06/2005

  Springbok near...

  1308 views

 • Juvenile Bateleur
photo Barbara Hudson
18/06/2005

  Juvenile Bateleur...

  1337 views

 • Caracal near Rooiputs
photo Barbara Hudson
18/06/2005

  Caracal near...

  1532 views

 • Cheetah
photo Barbara Hudson
06/2005

  Cheetah photo...

  1423 views

 • Lilac Breasted roller 
photo Barbara Hudson 
06/2005

  Lilac Breasted...

  1432 views

 • Lion with Kill at Craig Lockhardt
photo Barbara Hudson
15/06/2005

  Lion with Kill at...

  1571 views

 • Bat Eared Fox at Veertiende Boorgat
photo Barbara Hudson
17/06/2005

  Bat Eared Fox at...

  1754 views

 • Pygmy Falcon at Mata Mata
photo Barbara Hudson
06/2005

  Pygmy Falcon at...

  1630 views

 • lion at Kaspersdraai
photo Chris Millar
05/03/2005

  lion at...

  1585 views